เมนูฝ่ายบริหาร
จัดการข้อมูลทั่วไป
ค้นหาครุภัณฑ์
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
รายงานประเภทต่างๆ
แผนภูมิสารสนเทศ
   
เข้าระบบ
   
 
รายการข้อมูลนักศึกษา
 
ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพ กำลังศึกษาจำแนกตามปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
จำนวนนักศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
จำนวนนักศึกษา จำแนกตามจังหวัด
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาการศึกษา
 
นักศึกษาใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา
นักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษา  
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา
ค้นหาข้อมูลนักศึกษา
 
Web blog นักศึกษา จำแนกรายปีการศึกษา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค นักศึกษา
ค้นหาข้อมูลนักศึกษา
รายงานข้อมูลด้านกิจการนักศึกษา
 
นักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ)
นักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ) จำแนกตามปีการศึกษา
วินัยนักศึกษา
 
จำนวนนักศึกษาที่ทำผิดวินัยนักศึกษาแยกประเภทตามความผิดวินัย
จำนวนนักศึกษาที่ทำผิดวินัยนักศึกษาแยกประเภทตามความผิดแยกตามวิทยาลัย
กิจกรรมนักศึกษา
 
จำนวนโครงการจำแนกตามปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจำแนกรายปีการศึกษา
   

 

 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48