ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 มกราคม 2562 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 มกราคม 2562 7 มกราคม 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 8 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
ช่วงสอบกลางภาค 1 มีนาคม 2562 10 มีนาคม 2562
ช่วงสอบปลายภาค 20 เมษายน 2562 27 เมษายน 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 20 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
วันปิดภาคการศึกษา 30 เมษายน 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.1118 seconds 3.58MB |