ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 สิงหาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 สิงหาคม 2561 7 สิงหาคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 8 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
ช่วงสอบกลางภาค 1 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561
ช่วงสอบปลายภาค 20 ธันวาคม 2561 29 ธันวาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 20 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 29 สิงหาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.1547 seconds 3.57MB |