ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 พฤษภาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 3 พฤษภาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 3 พฤษภาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561
ช่วงสอบกลางภาค 10 พฤษภาคม 2561 12 พฤษภาคม 2561
ช่วงสอบปลายภาค 15 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 15 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 19 พฤษภาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0626 seconds 3.57MB |